Stroje reklamowe miś brunatny

stroje reklamowe miś brunatny (bear)

Cieszące się coraz większą popularnością

stanowią niezastąpioną, ale jednocześnie wszechstronną formę propagowania niemal każdej akcji promocyjnej. W większości przypadków, stroje reklamowe są jedną z części całościowej kampanii reklamowej, będąc jednym z jej podstawowych składników.

stroje reklamowe miś brunatny (bear)

Dzięki niekonwencjonalnym pomysłom oraz mądrej i twórczej kreacji, firmy profesjonalnie projektujące stroje reklamowe, są w stanie sprostać większości wyzwań stawianych przez wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów. Tak, aby wszystkie wykonane przez nie stroje reklamowe przyciągały powszechną uwagę, wzbudzały zainteresowanie i zrozumienie dla prezentowanych przez nie treści. Dzięki uniwersalności zastosowań, stroje reklamowe, choć dedykowane przede wszystkim działaniom marketingowym, coraz częściej wykorzystywane są prezentacji wartości zupełnie niekomercyjnych. Biorąc udział w akcjach charytatywnych swoim wizerunkiem, charakterystycznym dla rodzaju postaci sposobem poruszania się, pozytywnymi skojarzeniami, przyczyniają się do intensyfikacji przekazu i krzewieniu idei bliskich zamysłom organizatorów.

Stroje reklamowe

odwzorowującestroje reklamowe miś brunatny (bear) postać brązowego, brunatnego pogodnego i sympatycznego misia, można zaliczyć właśnie do takiego niekomercyjnego przeznaczenia. Wszak w ostatnich miesiącach przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają nieproszonym gościom w górach, czyli nieokrzesanym osobom, chcącym uchodzić za turystów, że „Niedźwiedź to nie ”. Wykreowany, jako przyjazny i sympatyczny, wizerunek prawdziwego niedźwiedzia nie odpowiada temu powszechnemu przekonaniu i wizji misia. To silne zwierzę, obdarzone znakomitym węchem i słuchem, z nieznacznie słabszym wzrokiem, postrzega otoczenie w wyraźnie inny sposób, niż ludzie, dla których podstawowym źródłem informacji jest zmysł wzroku. Występująca u niedźwiedzi, odmienna niż u ludzi wrażliwość zmysłów, powoduje doskonałe przystosowanie się do życia w środowisku charakteryzującym się ograniczoną widocznością, np. w lesie lub górach. Stąd częste i zupełne nieoczekiwane spotkania w miejscach, w których krzyżują się drogi niedźwiedzi i ludzi.

W przyjętej konwencji, stosowanej przy opisywaniu strojów reklamowych, zasadne wydaje się pozostanie przy słowie miś (). Co nie oznacza, że zamieszczając zdjęcia, prezentujące stroje reklamowe w postaci misia, pominiemy zamieszczenie kilku informacji na temat niedźwiedzi brunatnych.

W Rzeczpospolitej Polskiej objęty jest całkowitą ochroną prawną od 1952 roku. Stosownie do zapisów z ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237) niedźwiedź brunatny w jest gatunkiem ściśle chronionym na terenie Polski, który wymaga ochrony czynnej. Stosownie do zapisów w wymienionych aktach prawnych zabrania się przede wszystkim zabijania, okaleczania oraz chwytania niedźwiedzi; pozbawiania ich wolności, straszenia stroje reklamowe miś brunatny (bear)młodych osobników, dewastowania gawr, oraz trzymania i handlu skórami oraz innymi częściami martwych osobników bez uzyskania stosownej zgody.

Po przystąpieniu Polski do organizacji Unii Europejskiej, niedźwiedź brunatny w Polsce został objęty ochroną również na podstawie przepisów z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG), ponieważ stanowi on gatunek priorytetowy, wymagający szczególnej ochrony, realizowanej poprzez wytyczenie specyficznych terenów ochrony siedlisk Natura 2000. Niedźwiedź brunatny jest chroniony również na mocy Konwencji Berneńskiej. W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” objęty jest statusem NT (near threatened), obejmującym gatunki niższego ryzyka, bliskiego zagrożenia.

Stąd też trudno się dziwić, że ochrona misia niedźwiedzia brunatnego cieszy się poważnym zainteresowaniem organizacji proekologicznych, a stroje reklamowe z pełnym sukcesem włączają się w inicjatywę ochrony polskiego środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz